SabzMediaView

حضور مهمان - آقای حسینی ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

نویسنده کتاب پژواک

رادیو سرو هر روز در استودیوی خود میزبان مهمانانی عزیز و ارجمند است.در نهم آبان ماه رادیو سرو میزبان مهمانی هنرمند و از جامعه نویسندگان می باشد.