Research

شيوه‌نامه حمايت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری

موزه ملی انقلاب اسلامی ودفاع مقدس براي بسترسازي، نظارت و بهره‌مندي از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي علمي دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي و به منظور توسعه، ترويج، کاربست و ارتقاي بخش پژوهشی، از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي با موضوعات مرتبط با حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حمايت مي‌كند.

1 - تعاریف و اختصارات :

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس : موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

کمیته : کمیته حمایت از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي

پايان‌نامه‌: پايان‌نامه‌ دانشجويان کارشناسی ارشد

رساله : رساله دانشجویان دکتری

حمایت : حمایت از انجام پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي

دانشگاهها، مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی : کلیه دانشگاهها، مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی تحت نظارت وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد و سایر مؤسسات دارای مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی

ناظرتخصصی : معاونت آموزش و پژوهش موزه ملی که به صورت علمی و روشمند در جهت تأمین خواسته‌های موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تلاش می‌نماید.

دانشجو : فردی که در یکی از دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مورد تأیید شورای انقلاب فرهنگی تحصیل می نماید.

2 - اهداف

الف) استفاده از توانمندي‌هاي علمي دانشجويان کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی با حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به منظور توسعه، ترويج و کاربست آموزه‌ها ، معارف و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

ب) هدايت نظام‌مند پايان‌نامه‌های تحصيلات تكميلي در جهت حفظ و نشر ارزش‌هاي انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

ج) ايجاد انگيزه در دانشجويان و حمايت از ايده‌هاي خلاقانه آنان در زمينه ترویج فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

3 تشریح فرآیند اجرائی   

الف - تعیین دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی :

همه‌ساله و در دوره‌های معین، کمیته نسبت به تعیین دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی  مورد نظر جهت همکاری در انجام امور مربوط به حمایت اقدام می‌نماید.

ب -  تعیین عناوین مطالعاتی:

(1) موضوع پايان‌نامه‌ها و رساله‌ها بايستي منطبق با نيازهاي پژوهشي اعلام شده و در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باشد.

(2)معاونت آموزش و پژوهش موزه ملی، عناوین را به صورت سالانه تعیین و به دانشگاه‌های منتخب اعلام خواهد نمود و مطالب اعلام شده مشتمل بر مواردی نظیر عنوان، هدف، انتظارات و دستاوردها خواهد بود.

(3) عناوین مطالعاتی پیشنهادی دانشجویان که قابلیت انجام از طریق پایان‌نامه و رساله را دارند با توجه به تأیید کمیته، مورد پذیرش واقع می‌شوند، مشروط بر آنکه پیشرفت کار کمتر از 50 درصد بوده و در خصوص رساله‌های دکتری حداقل یک و نیم سال تا پایان زمان دفاع از رساله باقی مانده باشد.

(4) پایان نامه‌ها و رساله هایی توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حمایت می‌شوند که مورد حمایت مالی سازمان و یا ارگان دیگری قرار نگرفته باشند .

(5) جهت تسهیل و هماهنگی بیشتر در حمایت، توصیه می‌شود قبل از ارائه طرح تحقیق (پروپوزال) به دانشگاه ، فرم پیشنهاد عنوان جهت بررسی و ارزیابی اولیه نیز به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ارائه گردد.

4 تعهدات :

الف موزه ملی انقلاب اسلامی و  دفاع مقدس :

(1) ارائه فهرست موضوعات پژوهشي مورد نظر به دانشگاهها، مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشی.

(2) بررسی و تأیید عناوین و محتوای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترا .

(3) حمايت مادي، معنوی و علمي (اسناد، مدارك، منابع و ...) .

(4) کمک و مشورت تخصصی به دانشجويان در حوزه موضوع مربوطه.

(5) نظارت، ارزیابی و كنترل محتوي با تعیین ناظر تخصصی .
 

(6) ارائه مقالات پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي حمايت شده در سايت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

(7) پرداخت به موقع مبالغ حمایتی برابر قرارداد.

(8) ایجاد تسهیلات لازم برای برقراری ارتباط دانشجو با سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

(9) پیشنهاد استاد راهنما، مشاور و داور از خبرگان و نخبگان حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

ب - دانشگاهها، مؤسسات و مراکز علمي و پژوهشی :

(1) اطلاع‌رساني به موقع  به دانشجويان و اساتيد از طريق گروههاي آموزشي و مراکز پژوهشی، دیگر ساز وکارهای اطلاع‌رسانی محیطی و ... .

(2) ترغيب و تشويق دانشجويان و اساتيد به انجام مطالعات و پژوهش‌های حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس .

(3) برگزاري جلسات مشترك دانشگاه و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در خصوص موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در صورت لزوم.

(4) بهره‌مندی از خبرگان و نخبگان حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان اساتید راهنما، مشاور و داور.

ج - اساتید راهنما و مشاور :

(1) بررسی و تأیید گزارش روند پیشرفت فعالیت دانشجو به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس .

(2) همکاری و هماهنگی با استاد ناظر تخصصی موزه ملی .

د - دانشجويان :

(1) شركت در جلسه توجيهي موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در صورت لزوم .

(2)تکمیل و ارائه فرم  شناسايي، انتخاب و پیشنهاد موضوعات مطالعاتی مورد نياز موزه ملی انقلاب اسلامی و  دفاع مقدس.

(3) ارائه يك نسخه از طرح تحقيق مصوب دانشگاه به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

(4) برقراری ارتباط مستمر و ارائه گزارش پیشرفت کار به استاد ناظرتخصصی موزه ملی (گزارشی که به تأیید استاد راهنما و مشاور رسیده باشد).

  (5) پيگيري و دريافت اسناد و مدارك مورد نياز از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و عودت به موقع آنها.

(6) انعقاد قرارداد با موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

(7) ارائه دو نسخه كامل صحافي شده از پايان‌نامه يا رساله به رنگ فیروزه‌ای به همراه فايل الكترونيكي آن(به صورت PDF و  WORD ) به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس .

 

 (8) ارائه حداقل یک مقاله از پایان نامه ها و حداقل دو مقاله از رساله ها (به همراه فایل WORD و  PDF  ) جهت انتشار در مجلات معتبر و موردنظر موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با درج حمایت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس .

(9) دانشجو موظف است همراه با درج لوگو(نشان) موزه ملی، عبارت «اين پژوهش با حمايت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس انجام شده» را در صفحه عنوان، رساله و پایان‌نامه ذکر نمايد .

(10) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری موظفند هر سه ماه یکبار گزارش کاملی از روند پیشرفت کار تهیه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را به ناظر تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ارائه نمایند.

هـ - میزان حمایت مالی و نحوه پرداخت :

(1) میزان حمایت مالی از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد حداکثرتا سقف70,000,000 ريال می‌باشد که مبلغ 10،000،000 ریال آن به استاد راهنما تعلق می گیرد .

(2) میزان حمایت مالی از رساله‌های دکترا حداکثرتا سقف 90,000,000 ريال می‌باشد که مبلغ 15،000،000 ریال آن به استاد راهنما تعلق می گیرد .

(3) نحوه پرداخت :

  • برای رساله دکترا و پایان‌نامه کارشناسی ارشد :

مرحله اول : مبلغ 15،000،000 ریال برای کارشناسی ارشد و مبلغ 20،000،000 ریال برای دکترا پس از انعقاد قرارداد .

مرحله دوم: مبلغ 15،000،000 ریال برای کارشناسی ارشد و مبلغ  20،000،000 ریال برای دکترا پس از تأیید ناظر تخصصی و استاد  راهنما  مبنی بر انجام 60% از کار

مرحله سوم :  مبلغ باقیمانده از کل مبلغ قراردادپس از انجام کلیه تعهدات  دانشجو و ارائه دو نسخه کامل صحافی شده از پایان نامه و رساله، پرداخت خواهد شد .

  • مبلغ متعلق به استاد راهنما پس از انجام کلیه تعهدات دانشجو، همزمان با  پرداخت مرحله سوم دانشجو به حساب استاد راهنما واریز می گردد .

(4) پرداخت حق‌الزحمه استاد ناظر تخصصی موزه به عهده موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خواهد بود.

(5) مدت زمان تهیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد حداکثر هیجده ماه و برای تهیه رساله دکترا حداکثر سی و شش ماه تعیین می‌گردد